Ziņas

15 12 2014 | Likumdošanas izmaiņas

Informācija par strīdu atrisināšanas kārtību

INFORMĀCIJA ELEKTROENERĢIJAS GALALIETOTĀJIEM PAR DOMSTARPĪBU IZŠĶIRŠANAS LĪDZEKĻIEM
**
SIA „Deco Energy” informē, ka SIA “Deco Energy” elektroenerģijas galalietotājiem (turpmāk – Galalietotāji) ir pieejami šādi domstarpību izšķiršanas līdzekļi:
Gadījumā, ja Galalietotājam ir pretenzijas pret SIA “Deco Energy” kā elektroenerģijas tirgotāja darbībām, Galalietotājam ir tiesības iesniegt SIA “Deco Energy” rakstveida iesniegumu, kurā tiek argumentēti izklāstītas pretenzijas un norādīti argumentēti pretenzijas iemesli. SIA “Deco Energy” izskata un izvērtē Galalietotāja iesniegto iesniegumu pēc iespējas īsākā termiņā, ne ilgāk kā 15 dienu laikā un sniedz Galalietotājam argumentētu atbildi. Ja iesnieguma vai sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai būtiska papildu informācija, SIA “Deco Energy” atbildi sniegs 30 dienu laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas. Izskatot Galalietotāja iesniegumu, SIA “Deco Energy” vadās pēc komunālo pakalpojumu piegādes līguma, kas noslēgts starp SIA “Deco Energy” un Galalietotāju, nosacījumiem un Latvijas Republikas saistošiem normatīvajiem aktiem.

Klientu ievērībai informējam, ka klienta iesniegumus vai sūdzības pieņemam :
• e-pastā: info@decoenergy.lv
• pa tālruni 80200240 vai 66140020;
• pa pastu SIA „Deco Energy”, Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046;
• personīgi Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, 3.ieeja 1. stāvs.

Saistošie Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti:
Enerģētikas likums
Elektroenerģijas tirgus likums
Par Sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem
21.01.2014 MK noteikumi Nr.50 Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi.